Beställning av smörgåsar, fikabröd och mat: Åsa Edman, IVK Café & Catering, 0660 – 810 10

IVK-metoden

IVK-metoden bygger på grundstenarna inom humanismen, nämligen, att alla människor är lika värda och har därmed rättigheter att behandlas därefter – oavsett vilka stenar man har i sin ryggsäck.

Metoden är byggd utifrån de involverade parternas behov. De arbetssökandes behov och rättigheter är att kunna välja en praktikplats där respektive person anser att man har möjlighet att utvecklas för att i ett senare skede närma sig arbetsmarknaden och därefter erhålla anställning. Utifrån denna enkla tes har IVK:s olika verksamhetsområden byggts.

Återigen, det handlar om behov och efterfrågan. Flertalet av de arbetssökande har varit utanför arbetsmarknaden under en längre tid vilket inneburit att ensamheten varit det enda umgänget. Det har visat sig att det sociala umgänget och vardaglig trivsel tillsammans med andra arbetskamrater är en mycket viktig grundsten till fortsatt utveckling. I de allra flesta fall har denna läkningsprocess varit direkt avgörande för ett nytt jobb och ett nytt liv.

Samverkan med arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens behov i sammanhanget är att tillsammans med kompletterande aktörer hitta praktikplatser där de arbetssökande förbereds för det ”nya” jobbet. På grund av de höga arbetslöshetssiffrorna har köerna till AF ökat kraftigt. Detta har även inneburit att väntetiden för de arbetssökande till sina respektive handläggare också ökat.

I samverkan med AF har IVK:s metod utvecklats till vad den är idag. Huvudtesen, ”istället för att utgöra en siffra i en sökandepärm är det bättre för de arbetssökande att de håller igång och gör något nyttigt för samhället i stort” har ”trummats” in. Men, alla verksamheter måste genomföras i organiserad form där de olika projekten är tydligt formulerade och ”hålls i” av utbildad arbetsledning.

IVK och rekryteringen

Peter Iwarsson informerar på arbetsförmedlingen Foto © Anders Byström http://suzanders.se

Peter Iwarsson informerar på arbetsförmedlingen. Foto: © Anders Byström

Rekryteringen till IVK genomförs i samverkan med AF och den arbetssökande. AF är väl medvetna om vad IVK erbjuder i form av praktikplatser. I ett första skede föreslår AF:s handläggare den arbetssökande ett samtal med någon av IVK:s ansvariga. Väljer den arbetssökande att detta genomförs kontaktas IVK.

Marco Lopez i städartagen. Foto © Anders Byström http://suzanders.se

      Marco Lopez. Foto: © Anders Byström

Under det efterföljande samtalet presenteras IVK:s olika verksamhetsområden. Känner den arbetssökande att något av de erbjudna verksamhetsområdena skulle passa honom eller henne väljs passande praktikplats. Om inte går den arbetssökande tillbaka till AF för val av ny inriktning.

Tilläggas kan att ifall behovet inom något nytt verksamhetsområde uppstår startar IVK ett sådant. Detsamma gäller ifall något av de nuvarande verksamhetsområdena inte är ”rekryteringsbara” längre stryks detta från IVK:s organisationsschema. I sammanhanget bör tilläggas att informationsträffar av IVK:s ansvariga genomförs återkommande vid AF:s samlingar för de arbetssökande.

Dessutom genomförs informationsträffar med arbetsförmedlingens chefer och handläggare fortlöpande.

Utvecklingen av deltagare

IVK:s metod för att öka anställningsbarheten för respektive deltagare bygger på följande: Individuell handlingsplan, praktikplats, utbildning, arbetsrehab, alkorehab (ifall det bedöms som nödvändigt av de involverade parterna) och en stor portion engagemang från IVK:s ledning och arbetsledning. Dessutom läggs mycket stor vikt vid trivsel och ett socialt umgänge. Se Hela Människan, Du är bra som Du är och tillsammans bygger Vi från det och Mera Människa är uttryck som är ständigt återkommande. När människor hamnar utanför arbetsmarknaden uppstår allt som oftast frustration. Om man inte längre känner sig behövd får det av naturliga skäl till följd att självförtroendet gradvis minskar.

Lars Wiklund instruerar Anders Thoren på digitaliseringen. Foto © Anders Byström http://suzanders.se

Lars Wiklund instruerar Anders Thoren på digitaliseringen. Foto: © Anders Byström

När den arbetssökande påbörjar sin tjänst hos IVK läggs mycket kraft på att hitta rätt praktikplats med rätt ledarskap och i rätt arbetslag. Detta är definitivt en nödvändig förutsättning för ett framtida växande för den enskilde deltagaren. Under denna uppåtgående process pågår såväl ständiga utvecklings- och coachingsamtal med IVK:s ledning som jobb- och utbildningssamtal med AF:s handläggare.

Kock När den enskilde deltagaren är mogen för nya utmaningar erbjuds även andra tjänster på IVK:s interna utvecklingstrappa. Tilläggas kan, att alla deltagare gärna får prova på andra tjänster inom IVK ifall man så önskar och vill. I ett antal fall har detta också inneburit att de personer som visat framfötterna och arbetat efter IVK:s arbetsmodell erhållit anställning som arbetsledare.

Svetsning pågår. Foto © Anders Byström http://suzanders.se

I samverkan med kommunen har även 8 personer från Välfärdsförvaltningen och som genomfört arbetsträning inom IVK erhållit s.k OSA anställningar hos IVK. Dessutom har en OSA anställd som under en längre period visat goda ledaregenskaper anställts som arbetsledare inom verksamhetsområdet bygg och renovering.

Utbildningar

Inom utbildningsområdet och för den aktuella målgruppen mellan 20-64 år är behoven mycket stora. Exempelvis, har många enbart grundskola, avbrutna gymnasiestudier, läs och skrivsvårigheter, bristande kunskaper inom det svenska språket, bristande kunskaper inom dataområdet mm. Med andra ord, behoven är stora och listan kan göras hur lång som helst. Förmodligen också en av förklaringarna till att deltagarna inte är efterfrågade på den nuvarande arbetsmarknaden. IVK:s önskemål är att tillföra större insatser inom utbildningsområdet, såväl personliga som ekonomiska insatser för att den aktuella målgruppen ska bli mer anställningsbara.

Inom ramarna för IVK-projektet har utbildning genomförts efter deltagarnas behov och projektets ekonomiska utrymme. Samtliga deltagare har genomgått utbildning inom första hjälpen.

Sociala företag behövs! Foto © Anders Byström http://suzanders.se

Sociala företag behövs! Foto: © Anders Byström

Utifrån målet att göra deltagarna mera anställningsbara har ett omfattande utbildningsområde varit inom skog och skogsvård där gröna kort utdelats inom röjning och motorsåg. Detta har skett i samverkan med Skogsstyrelsen. 8 personer har också genomgått djuplodande och teoretisk utbildning inom skogsvården för att i nästa skede kunna erbjuda skogsvårdstjänster på den privata marknaden.

Grundbok för skogsbrukare. Foto © Anders Byström http://suzanders.se

Grundbok för skogsbrukare. Foto: © Anders Byström

Utbildningar inom grundläggande datakunskap har genomförts. Detta gäller även inom mera kvalificerad datakunskap som pågått kontinuerligt under den 2 åriga projektperioden. Samtliga deltagare har även genomgått dagslånga utbildningar inom jämställdhet och tillgänglighet. Dessa utbildningar har också projektledningen genomgått. Några deltagare har gått utbildning inom hygien för att kunna arbeta inom kök- och restaurangbranschen.

Under den sista halvårsperioden inom IVK projektet har utbildning genomförts inom företagsutveckling. IVK:s mål med detta är att samtliga deltagare ska veta hur det är att driva ett socialt företag. Utbildningen har innehållit föreläsningar om ledarskap, marknadsföring och ekonomi. Projektet har genomförts i samverkan med Holm Projekt & Utbildning, Umeå.

När det gäller alkorehab så pågår för närvarande en utbildning gällande 2 personer inom IVK. Utbildningen genomförs i Stockholm (Tollare Folkhögskola) och sker i grupper. Inriktningen på denna utbildning handlar framförallt om aktiv fritid och att skapa gemenskap.

IVK arbetar också med att bygga upp nätverk kring personer med missbruksproblematik. Detta har resulterat i att IVK för samtal med kommunen gällande olika boendeformer för den aktuella målgruppen. I sammanhanget gäller samma grundvärderingar som inom IOGT NTO.

Under projektperioden har dessutom ett flertal studiebesök med varierande inriktning genomförts.

IVK:s resultat efter två år

I dagsläget (2012) ingår 107 personer inom IVK:s organisation (inklusive anställda). Under dessa två år har 216 arbetssökande arbetat hos IVK, dels inom IVK-projektet men också inom projekt AF (35 procent kvinnor och 65 procent män har ingått i de båda projekten).

71 personer av dessa har erhållit fasta jobb efter ”växandeperiod” inom IVK. Sammantaget har detta resulterat i att kommunen erhållit 5,7 Mkr i kommunala skatteintäkter.

Jennie Hjort. Foto © Anders Byström http://suzanders.se

Jennie Hjort. Foto: © Anders Byström

Resultatet gällande det mänskliga värdet och växandet i projektet är naturligtvis svårt att beräkna, men att 70 personer erhållit anställning tyder på att deltagarna vuxit som människor och ”tagit tag i sin situation”.

Tiden efter EU-Projektet

På grund av projektets goda resultat har IVK fått en samhällelig förfrågan om att driva verksamheten vidare i bolagsform. Det nya bolaget är bildat i bolagsformen aktiebolag med särskild vinstutdelning med inriktning på begränsad vinstutdelning (förkortat, svb). D v s de intäkter som intjänas ska på något sätt återinvesteras i bolaget. Antingen ska intäkterna investeras i bolagets olika verksamheter eller i form av nyanställningar när ekonomiska förutsättningar finnes.

Eftersom den nuvarande verksamheten, innefattande drygt 100 personer, motsvarar en kostnad på 10 Mkr och EU:s bidrag försvinner i och med att projektet avslutats måste, i det korta perspektivet, ca 30 procent av kostnaden intjänas på försäljning av tjänster och produkter gentemot den privata marknaden. Detta innebär även att marknadskommunikationen automatiskt kommer att höjas. I ett första skede kommer en ny hemsida med köp- och säljfunktioner att vara prioriterad. Denna kommer att kompletteras och understödjas av annonsering i lokala tidningar samt direktreklam till hushållen inom kommunen.

Inledningsvis kommer verksamhetsområdena bygg och renovering, skog och skogsvård, hushållsnära tjänster och textil och textilprodukter att försäljas. När det gäller långsiktig kontinuitet och nyrekrytering av anställda till det ”nya” IVK ska samtliga anställda och deltagare erhålla utbildning i IVK-metoden. Målet med detta är att säkerställa att kvaliteten på ledarskapet bibehålles och att metoden genomsyrar verksamheten.

Vid nyrekrytering till IVK kommer den nuvarande ledningen att lägga största vikt vid att engagemanget och gnistan hos den sökande finns. Det är det absolut mest viktiga och grundstenen till det goda resultatet. IVK-projektet har tydligt påvisat att vara med och driva verksamheten definitivt inte är något vanligt arbete som börjar kl 8.00 och slutar kl 17.00. I många fall fortsätter arbetet med deltagarna på kvällar och helger då den ordinarie arbetsmarknaden står stilla.

Om det visar sig att förutsättningarna för det arbetsmarknadspolitiska läget förändras vid valet 2014 kommer IVK metoden ändå att kunna användas.

Den allmänna uppfattningen gällande arbetsmarknaden i stort är att landets medborgare får acceptera en högre arbetslöshetssiffra i framtiden. Detta innebär troligen att ännu fler samhällsprojekt tillsammans med civilsamhället kommer att startas. Dock, måste även dessa organiseras och det är här som IVK-metoden kan vara ett användbart verktyg. Inte minst ur ett kostnadseffektivt perspektiv.

IVK, som är en förkortning av Ideell Växtkraft byter namn till Individuell Växtkraft som också förkortas IVK. Eftersom det blågula EU-projektet gått i mål kommer dessa båda färger att bytas ut mot rött och vitt. Sammantaget innebär detta att den nya logotypen får en röd bakgrundsplatta med vita bokstäver. Typsnittet som valts har en litet mjukare form om man jämför med föregående logotype.

Framtiden

2018 har påbörjats och halva året har nu kunnat bokföras. Tydligt är att stora förändringar har skett på arbetsmarknaden med sjunkande arbetslöshet som följd. Men trots detta finns det stora behov för de som står längst ifrån arbetsmarknaden då arbetslösheten bland dessa grupper inte har minskat utan är fortsatt relativt hög. Det är viktigt att även dessa individer ges möjligheter och utrymme så att alla får möjlighet att kunna göra en comeback till arbetslivet, både för sig själva men även för samhället som helhet.

 

IVK:are till fasta jobb

205

  • Senaste inläggen

  • Nyhetsarkiv